Name of Intermediate

CAS No

End Use

1

1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone

[221615-75-4]

Etoricoxib

N-Formyl Piperidine

[2591-86-8]

2-Chloro-1,3-Bis(Dimethylamino)Trimethinium Hexafluorophosphate

[249561-98-6]

4-methyl thio benzyl cyanide

[18991-39-4]

Methyl-6-Methyl Nicotinate

[5470-70-2]

2

7-(4-bromo butoxy)-3,4-dihydro carbostyril

[129722-34-5]

Aripiprazole

7-(4-chloro butoxy)-3,4-dihydro carbostyr

[120004-79-7]

7-hydroxy-3,4-dihydro carbostyril

[22246-18-0]

3-chloro-N-(3-methoxy phenyl) propionamide

[21261-76-7]

3

4-phenyl morpholin-3-one

[29518-11-4]

Rivaroxaban

4(4-nitro phenyl)morpholin-3-one

[446292-04-2]

4(4-Amino phenyl)morpholin-3-one

[438056-69-0]

(S)-2(oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione

[16596-47-0]

5-chlorothiophene-2-carboxylic acid

[24065-33-6]

4-[4(5-aminomethyl-2-oxo-oxazolidine-3-yl)phenyl]-morpholin-3-one formate

[446292-10-0]

4

(+)-3-(carbamoy methyl)-5-methyl hexanoic acid

[181289-15-6]

Pregabalin

(R)-(-)-3-(2-Amino-2-oxo ethyl)-5-methyl hexanoic acid

[181289-33-8]

5

4(2-flouro-4-nitrophenyl)morpholine

[2689-39-6]

Linezolid

3-Fluoro-4-morpholino-aniline

[93246-53-8]

(R)-3-(3-flouro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl methyl methanesulfonate

[174649-09-3]

6

Methyl-3-Amino Crotonate

[14205-39-1]

Amlodipine

7

Methyl-4-(4-flourophenyl)-6-isopropyl-2-(n-methylamino)Pyrimidine-5-carboxylate

[160009-36-9]

Rosuvastatin

S-benzylisothiourea HCl

[538-28-3]

Methyl-4-(4-flourophenyl)-6-isopropyl-2-(n-methyl sulphonyl amino)Pyrimidine-5-carboxylate

[289042-11-1]

4-(4-flourophenyl)-6-isopropyl-2-(n-methyl sulphonyl amino)-5-Pyrimidine carboxylate

[147118-37-4]

N-[4-(4-flourophenyl)-5-hydroxy methyl-6-isopropyl-pyrimidine-2-yl]-N-methyl sulfonamide

[147118-36-3]

N-[5-bromomethyl-4-(4-flourophenyl)l-6-isopropyl-pyrimidine-2-yl]-N-methyl sulfonamide

[799842-07-2]

N-[5-(Diphenyl-phosphinoylmethyl)-4-(4-flourophenyl)l-6-isopropyl-pyrimidine-2-yl]-N-methyl sulfonamide

[289042-10-0]

8

3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride

[762240-92-6]

Sitagliptin

( R)-Boc-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl) butanoic acid

[486460-00-8]

9

4,6-Dichloro-5-nitro-2-propylthiopyrimidine

[145783-14-8]

Ticagrelor

4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine

[145783-15-9]

(1R,2S)-rel-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine hydrochloride

[1156491-10-9]

10

L-Alanyl-L-Glutamine

[39537-23-0]

Amino acid

11

Alpha keto Valin calcium

[51828-94-5]

Amino acid

12

Alpha keto Lucine calcium

[51828-95-6]

Amino acid

13

Alpha keto Isolucine calcium

[51828-96-7]

Amino acid

14

Alpha keto Methionin calcium

[4857-44-7]

Amino acid